HİZMETLERİMİZ

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MADENCİTY Çevre Danışmanlık olarak; tüm canlıların her nerede olursa olsun, temiz bir çevrede ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. En temel amacımız, işletmelerin yatırım ve faaliyetlerinin çevreye uyumlu bir şekilde planlanması, uygulanması ve bu faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılmasını sağlamaktır.

Bu amaçla; ruhsat sahiplerinin ihtiyaç duyacakları her türlü rapor, proje ve teknik belge taleplerini eksiksiz yerine getirmek, firmaların ilgili kurumlar ile iş ve işlemlerinin takibinde ihtiyaç duyacağı maden müşavirliği ve her türlü danışmanlık hizmetlerinde ruhsat sahiplerinin daima yanında olmak ve sektördeki tüm paydaşlarımız ile yol arkadaşlığı yapmak önceliğimizdir.

MADEN DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

ÇED

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren firmada çalışan görevliyi ifade etmektedir.

ÇEVRE İZNİ

Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

 Çevre iznine tabi olan işletmeler;

Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.
Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.
Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler;

Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır.
Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir.
EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Emisyon Ölçümleri

Avrupa Birliği temiz hava politikaları gereği; ülkemizde yürürlükte olan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği” ile emisyon değerleri kontrol altında tutulmaktadır.

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında EK-1 ve EK-2 de bulunan tesisler 2 yılda bir emisyon ölçümleri yaptırmalıdır.

Hava Kalitesi Ölçümleri

Herhangi bir faaliyet sonucu bacadan emisyon çıkışına sahip olan tesislerin emisyon ölçüm sonuçlarında SKHKKY ‘de belirtilen kütlesel debi sınırlarının aşılması sebebi ile ya da bacadan emisyon çıkışı olmayıp katı tanecik içeren açık emisyon kaynağına sahip tesislerin (madenler, taş ocakları, depolama sahaları… vb.) hava kalitesinin korunması, çevreye verdiği zararın kontrolü ve takibi sebebi ile Hava Kalitesi Ölçümleri (İmisyon Ölçümleri) yaptırması gerekmektedir.

Gürültü Ölçümleri

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” nin EK-1 ve EK-2’sinde bulunan tesisler ile yapılması planlanan izne tabi tesisler için oluşması muhtemel yada oluşan gürültü seviyelerinin belirlenmesi için Akustik Ölçümleri nin ve Gürültü Haritaları nın yaptırılması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

Su ve Atıksu Analizleri

Ülkemizde; yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması, su kirlenmesinin önlenmesi, su kalitesinin korunması, atıksuların deşarjını kontrol altında tutmak amacı ile, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği”, “İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik”, “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”, “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği” uygulanmaktadır.

Titreşim Ölçümleri

İnsan vücudu tarafından hissedilen mekanik salınım hareketleri yayan; Madenler, Taş Ocakları, Sanayi ve İnşaat Makinaları, Ulaşım Araçları’ndan doğan titreşimlerin etkilenme sınırının belirlenmesi amacı ile ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Bölüm:5 Çevresel Titreşim Esas ve Kriterleri Tablo-6,7,8’e göre tesislerin titreşim ölçümü yaptırması gerekmektedir.

[/vc_row]