HİZMETLERİMİZ

JEOLOJİ HİZMETLERİ

Haritalama

İstenilen ölçekte Jeoloji/Alterasyon/Yapısal/Mineralizasyon haritaları hazırlamak.

Jeokimyasal örnekleme

Mevcut yüzey örnek verilerini (örnek noktaları, türleri, analiz sonuçları vb) değerlendirmek.Her aşama ve ölçekte proje için temsili/genel/sistematik jeokimyasal numunelendirme (dere, toprak, kaya) programları hazırlamak, QA/QC prosedürlerine göre numuneleri almak, en uygun analiz yöntemini belirlemek, QA/QC prosedürlerine göre numuneleri analize göndermek, sonuçlarını değerlendirmek.

Jeofizik uygulamaları

Mevcut jeofizik  verilerini değerlendirmek.Cevherleşme ve sahanın fiziksel koşullarına en uygun jeofizik yöntemini önermek, istenirse jeofizik programlarını planlamak (uygulama alanı, test derinliği, analiz sıklığı vb), bütçelendirmek, yönetmek, sonuçlarını değerlendirmek.

Sondaj programları

Mevcut sondaj verilerini değerlendirmek.Eldeki veriler ve tamamlanan çalışmalar ışığında sondaj programı önerilerinde bulunmak, istenirse sondaj programlarını planlamak, bütçelendirmek, yönetmek, sonuçlarını değerlendirmek.

Veri tabanı değerlendirme ve sayısallaştırma

Mevcut, yeni, eski, her türlü veri tabanını incelemek, değerlendirmek, GIS programları ile sayısallıştırmak, kulllanıma hazırlamak, arama ve geliştirme programlarında değerlendirmek.